p6.
p6.

دکتر منصوره حاج حسینی

روان شناسی تربیتی ، خانواده و نوجوان

4.5/5
سوابق تحصیلی
  • دکترای روان شناسی تربیتی دانشگاه الزهراء
  • کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
  • کارشناسی علوم تربیتی,یزد

 

نمایش کمتر
سوابق شغلی
  • استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران
  • عضو هیئت رئیسه پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی-(از 1401)
  • عضو کارگروه تخصصی بازنگری برنامه درسی دانشگاهها-(از 1400)
  • عضو هیئت رئیسه همایش تربیت معلم-(از 1398)
  • عضو کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزشی دانشگاه فرهنگیان-(از 1398)
کتاب ها و مقالات

کتاب ها

آموزش تفکر انتقادی. حاج حسینی منصوره, کمالی فهیمه سادات (1400).

روان شناسی رشد ابعاد تحول آدمی در گستره حیات. حاج حسینی منصوره (1389).

مقالات

Program Based on Mental-Brain Simulation (<i>MTMBS</i>) and Evaluating its Effectiveness on Executive Functions, Emotion Regulation, and Impulsivity in Children With ADHD: A Resting-State Functional MRI Study. mahdavi abed, حاج حسینی منصوره, Gholamali Lavasani Masoud, Hejazi Moughari Elahe, Haji kazem nili Mohmaamad hossein, Bagheri davisaraei Yamin, Vahabie Abdol-hossein (2023)., Journal of Attention Disorders, 1(29), 108705472311554.

الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری و سبکهای یادگیری با نقش واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان. ایرانمنش رضا, حاج حسینی منصوره, نصرتی فاطمه, صالحی کیوان (1401)., رویش روانشناسی, 11(11).

تحلیل تکالیف کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم از منظر توجه به مولفه های درگیری تحصیلی. گلرخی فاطمه, حاج حسینی منصوره, دهقانی مرضیه (1401)., فصلنامه مطالعات برنامه درسی, 17/2(65).

اثربخشی برنامه پرورش تفکر مبتنی بر خودآگاهی انتقادی بر سرزندگی تحصیلی و سبکهای اسناد دانشآموزان. اشرفی نیا فریبا, حاج حسینی منصوره, شاهمرادی سمیه (1401)., دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری, 18/10(J.PSYCHOGY-2108-2358 (R2)).

الگوی سواد یادگیری مادامالعمر و نیازهای روانشناختی: نقش میانجی سرمایههای روانشناختی. نظامی مینا, حاج حسینی منصوره, صدری مهدیه, اکبری مطهره (1401)., پژوهشهای کاربردی روانشناختی, 13/1(10.22059/JAPR.2022.333484.644069).

اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. معصوم زاده سمیرا, حاج حسینی منصوره, غلامعلی لواسانی مسعود (1401)., مجله روانشناسی مدرسه, 11/1(10.22098/JSP.2022.1567).

واکاوی نقش  مدرسه در ساخت  هویت اخلاقی دانشآموزان. پورتیموری حمیده, حاج حسینی منصوره, خدایاری فرد محمد (1400)., روانشناسی, 25/4(100).

عوامل مرتبط با افزایش و کاهش گرایش دانشجویان به دینداری؛ بررسی پدیدارشناختی. خدایاری فرد محمد, صالحی کیوان, آسایش محمدحسن, افروز غلامعلی, باقری نوعپرست خسرو, حاج حسینی منصوره, دهقانی مرضیه, سجادیه نرگس سادات, شکوهی یکتا محسن, عزتی میترا, غباری بناب باقر, مقدم زاده علی, نصرتی فاطمه, نوربخش یونس, هاشمی سیدضیاء (1400)., فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 11(41).

ارزش های زیربنایی انتخاب همسر: مطالعه ای داده بنیاد. غلامعلی لواسانی مسعود, پیرحیاتی زهره, حاج حسینی منصوره, کشاورز افشار حسین, زندی فر عاطفه (1400)., رویش روانشناسی, 10(9), 150-160.

اثربخشی برنامه پرورش مهارتهای تفکر (الگو بروکفیلد) بر تفکر انتقادی، تاب آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی. افراز شهاب, حاج حسینی منصوره (1400)., پژوهشهای کاربردی روانشناختی, 3/12(10.22059/JAPR.2021.301082.643499).

اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر بهزیستی روان‏شناختی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان. حاج حسینی منصوره, مهدوی عابد, محمدی مریم (1400)., شناخت اجتماعی, 1/10(19).

الگو ساختاری ارتباط میان سبک دلستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسه ای امید. حاج حسینی منصوره, هدایتی الهه, غلامعلی لواسانی مسعود (1400)., فصلنامه روانشناسی تربیتی, 59/17(10.22054/JEP.2021.54162.3086).

رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزنقش واسطه ای ساختار هدفی کلاس. حاج حسینی منصوره, نقش زهرا, مرابیگی مریم (1399)., فصلنامه روانشناسی تربیتی, 16(57).

– Differentiation of Self and Mate Retention Behaviors: The Mediating Role of Communication Patterns. Ghanbarian Elahe, حاج حسینی منصوره, Mahmoudpour Abdolbaset, میکائیلی مهدی (2020)., Evolutionary Psychology, 18(4), 147470492097205.

– Proactive Teaching: Development and Validation of a Scale to Evaluate Constructivist Teaching in Higher Education. حاج حسینی منصوره, Hosseini Shabanan Sediqeh, Naji Elham sadat, Naghsh Zahra (2020)., interdisciplinary journal of virtual learning in medical sciences, 11(1).

– Differentiation of Self and Mate Retention Behaviors: The Mediating Role of Communication Patterns. Ghanbarian Elahe, حاج حسینی منصوره, Mahmoudpour Abdolbaset, میکائیلی مهدی (2020)., Evolutionary Psychology, 18(4), 147470492097205.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش وتعهد بر تنظیم هیجان  زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی. صمدی کاشان سحر, حاج حسینی منصوره (1399)., پژوهشنامه مددکاری اجتماعی, 1/9(139931).

طراحی بستة آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی و اثر بخشی بهزیستی روان شناختی و حرمت خود در نوجوانان افغانستانی مقیم ایران. اژه ای جواد, محمدی پروین, غلامعلی لواسانی مسعود, حاج حسینی منصوره (1399)., روانشناسی, 24(3).

 

مطالعه پدیدارشناختی مدرسه طبیعت و پیامدهای آإن در رشد عاطفی و اجتماعی کودکان. حاج حسینی منصوره, آزاد فاطمه, ناجی الهام السادات (1399)., پژوهشهای کاربردی روانشناختی, 11/1(42), 117-136.

– Effectiveness of intensive short-term psychodynamic psychotherapy on reduced death anxiety, depression and feeling of loneliness among women with breast cancer. mahdavi abed, hossein jenaabadi, shahrbanoo sepehryegane, Gholamali Lavasani Masoud, حاج حسینی منصوره (2020)., Journal of Advanced Pharmacy Education & Research [JAPER], 10(1).

تجربه فرزندپذیری و ساخت هویت مادرانه در زنان نابارور فرزندپذیر. حاج حسینی منصوره, محدثی ویدا (1398)., نشریه مطالعات اجتماعی و روان شناختی زنان (مطالعات زنان سابق), 17/4(68), 7-36.

اثربخشی اموزش تلفیقی مثبت نگری و تاب آوری بر نگرانی از تصور بدنی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر. تسیه حسینی قاسم, مدنی یاسر, حاج حسینی منصوره (1398)., پژوهش های مشاوره(تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق), 4/18(2008-1634).

اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان. لطفعلی هاجر, حاج حسینی منصوره, مدنی یاسر (1398)., نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی, 3/32(10.22034/CECIRANJ.2020.171099.1145), 15-28.

اثربخشی مشاورهگروهی مبتنی بر پذیرشوتعهد بر احساس تنهایی زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی. صمدی کاشان سحر, حاج حسینی منصوره, به پژوه احمد, زمانی زارچی محمد صادق (1398)., پژوهشهای کاربردی روانشناختی, 10/1(2251-8126).

تحلیل تطبیقی رویکردهای آموزشوپرورش در عصر جهانی شدن : انگارههای تربیتی و الگوهای پیشرو. تقی زاده محمدرضا, حاج حسینی منصوره, عالی مرضیه (1398)., اندیشه های نوین تربیتی, 15(1).

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طالق. مهدوی عابد, آقایی مریمگیتی همتی راد, حاج حسینی منصوره, غلامعلی لواسانی مسعودزهرا قربانی (1398)., مطالعات روانشناسی تربیتی, 33(33).

– Effectiveness of Successful Intelligence Based Education on Critical Thinking Disposition and Academic Engagement Students. masumzadeh samira, حاج حسینی منصوره (2019)., Journal of Education and Human Development, 8/1(87), 106-115.

اثربخشی مشاوره هیجان مدار مبتنی بر آموزه های اسلامی بر صمیمیت زوجهای ناسازگار. جعفری فاطمه, حاج حسینی منصوره, غباری بناب باقر (1397)., پژوهش های مشاوره(تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق), 17/،68(2008-1634), 44-74.

نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متاثر از جنگ با داعش. حاج حسینی منصوره, ژاکاو سلیم احمد, اژه ای جواد, نقش زهرا (1397)., روانشناسی, 22(3), 242-255.

واکاوی آموزش فعال در دانشگاه: منظرها و چالشهای موجود از نظر استادان. حاج حسینی منصوره, بازرگان هرندی عباس (1397)., فصلنامه مطالعات برنامه درسی, 17/9(http://www.icsajournal.ir/), 37-66.

آموزش مهارتهای زندگی در هنرستانها: راهبردی ضروری و موثر در کاهش پرخاشگری و قلدری. حاج حسینی منصوره, زندی سعید, خورسند محمد (1396)., فصلنامه آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), 10/ 4(40).

اثربخشی مشاره هیجان مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی بر شادکامی زوجین ناسازگار. جعفری فاطمه, حاج حسینی منصوره, غباری بناب باقر (1396)., پژوهشهای کاربردی روانشناختی, 3/8(32), 121-144.

امید در نگرش کودکان تک والد: فرزندان طلاق. اسلامی مریم, حاج حسینی منصوره, اژه ای جواد (1396)., اندیشه های نوین تربیتی, 2/13(44), 25-51.

اثربخشی آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه بر رضایتمندی زناشویی زنان باردار. حاج حسینی منصوره, زندی سعید, زارع ثانی حامد (1396)., رویش روانشناسی, 2/6(19), 221-238.

– Effectiveness of Group Counseling based on Reality Therapy on Academic Procrastination and Behavioral Self-Regulation of Students. حاج حسینی منصوره, Gholamali Lavasani Masoud, Beheshti Mohammadreza (2017)., International Journal of Behavioral Sciences, 10(4), 167-172.

اثربخشی آموزش مهارتهای مثبتاندیشی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر بلوغ عاطفی و شکیبایی دختران نوجوان. حاج حسینی منصوره, جعفری فاطمه, محمدی شیوا (1396)., دوفصلنامه علمیترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام, 8/5(3/18/3341/), 81-97.

اثربخشی مهارتهای مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایه روان شناختی دختران نوجوان. نژاد دهقان سمانه, حاج حسینی منصوره, اژه ای جواد (1396)., مجله روانشناسی مدرسه, 1/6(1022098), 49-67.

اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر سرمایه روان شناختی و سازگاری دختران نوجوان ناسازگار. حاج حسینی منصوره, دهقان نژاد سمانه, اژه ای جواد (1396)., مجله روانشناسی مدرسه, 1/6(10.22098), 49-67.

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان نابینا در درس فیزیک. جباریان فرزانه, حاج حسینی منصوره, غلامعلی لواسانی مسعود (1395)., نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی, 7(20), 42-51.

اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب،نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی. حاج حسینی منصوره, کوشه طیبه, غلامعلی لواسانی مسعود, مرسلی محمدحسن (1395)., پژوهشهای کاربردی روانشناختی, 7(4), 117-132.

اثر گشتالت درمانی بر اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان در دانشجویان. کشاورز افشار حسین, حاج حسینی منصوره, قدیمی سمیه (1395)., فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی, 7/ 4(2476-6178), 102-85.

اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار. خدایاری فرد محمد, زندی سعید, حاج حسینی منصوره, غباری بناب باقر (1395)., فصلنامه خانواده پژوهی, 12(48).

– Critical thinking and social interaction in active learning: A conceptual analysis of class discussion from Iranian students’ perspective. حاج حسینی منصوره, Zandi Saeid, Hosseini Shabanan Sediqeh, Madani Yaser (2016)., Cogent Education, 3(2331-186X), 1-9.

اثربخشی آموزش به شیوه بحث سقراطی بر گرایش به تفکر انتقادی. حاج حسینی منصوره (1394)., پژوهشهای کاربردی روانشناختی, 6/4(2251-8126).

مقایسۀ اثربخشی درمان دارویی متادون و انجمن معتادان گمنام بر اختلالات روان شناختی (اضطراب، افسردگی، استرس( و کیفیت زندگی. حاج حسینی منصورهرامین هاشمی (1394)., فصلنامه اعتیاد پژوهی, 9(35), 119-136.

کیفیت رابطۀ زناشویی در پروفایلهای زوجی سبک های حل تعارض. محسن زاده فرشاد, کشاورز افشار حسین, جهانبخش امیر, حاج حسینی منصوره (1394)., فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده, 32(10).

– EFFICACY OF THE COMBINATION OF PRENATAL CARE PROGRAM AND PRACTICAL APPLICATION OF INTIMATE RELATIONSHIP SKILLS PROGRAM (PAIRS) ON ANXIETY AND MARITAL SATISFACTION OF PREGNANT WOMEN. Saninejad Saeideh, حاج حسینی منصوره (2015)., International Journal of Academic Research, 7(2075-4124), 17-22.

– Psychosocial Sources of Feminine Identity in Delaying Marriage. حاج حسینی منصوره, Hoseini Sedigheh, Soltani Said (2015)., JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES, 5/11(2090-4274), 316-322.

تبیین انگارههای متکثر در پرورش تفکر انتقادی و الزامات عملی ناظر بر آن. حاج حسینی منصوره (1393)., اندیشه های نوین تربیتی, 10(4), 116-95.

گفت وگو از جدل فلسفی تا عمل تربیتی. حاج حسینی منصوره, ماهرو زاده طیبه (1392)., دوفصلنامه پژوهشی مطالعات معارف اسلامی و علوم تربیتی, 1(1).

تأثیر آموزش گفت وگو محور بر تفکر انتقادی دانشجویان. حاج حسینی منصوره (1391)., فصلنامه آموزش عالی ایران, 4(3), 31-64.

کنفرانس ها

مداخلات تربیتی مبتنی بر تفکر. حاج حسینی منصوره (1401)., پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی, 14-15 خرداد, تهران, ایران.

کرونا و تعاملات اجتماعی خانواده. حاج حسینی منصوره (1399)., ششمین همایش بین المللی روانشناسی مدرسه, 20-21 دی.

کرونا و مدیریت اضطراب در خانواده. حاج حسینی منصوره (1399)., کرونا و زندگی مومنانه, 29-30 شهریور.

اثربخش اموزش مبتی بر هوش موفق بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان. حاج حسینی منصوره (1397)., پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه, 28-29 دی.

اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر حرمت خود دانش آموزان. حاج حسینی منصوره (1397)., پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه, 28-29 دی.

نقش واسطهای انگیزه پیشرفت در الگی ارتباطی صلاحیت حرفهای معلمان با خودراهبری یادگیری دانش آموزان. حاج حسینی منصوره (1397)., پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه, 28-29 دی.

– Resilience as a mediator in the relationship between death anxiety and public health in Iraq adolescents affected by ISIS war. حاج حسینی منصوره (2018)., 40th International school psychology association conferense, 24-28 July, Tokyo, JAPAN.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و احساس تنهایی در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی. حاج حسینی منصوره (1397)., دهمین کنگره بین المللی فدراسیون  آسیایی شورای  جهانی روان درمانی, 23-24 فروردین, تهران, ایران.

اثر طرحواره درمانی بر جایگاه من هویتی در دانشجویان دختر. محمدی مریم, حاج حسینی منصوره, غلامعلی لواسانی مسعود (1397)., دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی, 23-24 فروردین, تهران, ایران.

اثربخشی مشاوره هیجان مدار  مبتنی بر رویکرد اسلامی بر صمیمیت زوجین ناسازگار. حاج حسینی منصوره, غباری بناب باقر (1397)., دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی, 13-14 فروردین, تهران, ایران.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظ یم هیا ان و احس ا تنهایی در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی. صمدی کاشان سحر, حاج حسینی منصوره, به پژوه احمد, اژه ای جواد (1397)., دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی, 13-14 فروردین.

مهارتهای ارتباط صمیمانه راهبرد موثر بر کاهش اضطراب بارداری. حاج حسینی منصوره, ثانی نژاد سعیده (1396)., دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر, 16-17 بهمن.

اثر مدرسه طبیعت بر رشد عاطفی و اجتماعی کودکان. حاج حسینی منصوره, آزاد فاطمه (1396)., روان شناسی مدرسه, 28-31 خرداد, منچستر, انگلستان.

آموزش مهارتهای زندگی: راهبرد موثر جهت کاهش پرخاشگری در مدرسه. حاج حسینی منصوره (1395)., سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه, 26-26 دی, تهران, ایران.

رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز. حاج حسینی منصوره (1395)., سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه, 26-26 دی, تهران, ایران.

طراحی الگو زوج درمانی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی. حاج حسینی منصوره, غباری بناب باقر, جعفری فاطمه (1395)., کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی, 8-9 آذر.

نماز و مسئولیت پذیری. حاج حسینی منصوره, جعفری فاطمه, محمدی مریم (1395)., کنگره نماز و سلامت روان, 19-20 مهر, تهران, ایران.

اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبتاندیشی بر سازگاری اجتماعی دختران نوجوان ناسازگار. حاج حسینی منصوره, دهقان نژاد سمانه (1395)., نهمین کنگره بین المللی روان درمانی, 29-31 فروردین, تهران, ایران.

اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر خودتنظیمی رفتار در دانش آموزان اول دبیرستانمحمدرضا بهشتی, حاج حسینی منصوره (1395)., نهمین کنگره بین المللی روان درمانیاجلاس آسیایی, 29-31 فروردین, تهران, ایران.

اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت نگری بر اضطراب اجتماعی نوجوانان. جوادی علی, حاج حسینی منصوره (1395)., نهمین کنگره بین المللی روان درمانیاجلاس آسیایی, 29-31 فروردین, تهران, ایران.

– Religion, Feminine Identity, Fashion Orientation. حاج حسینی منصوره, Hosseini Shabanan Sediqeh, Zandi Saeid (2015)., International Congress on Science and/or Religion:  a 21st Century Debate, 27-29 August, Vienna, Austria.

– Effectiveness of positive thinking skill on social maladjusted adolescent girls psychological capital. Dehqhan Nezhad Samaneh, حاج حسینی منصوره (2015)., International Congress on Science and/or Religion: a 21st Century Debate, 27-29 August, Vienna, Austria.

تحلیل منابع روانی اجتماعی هویت زنانه در تءخیر ازدواج. حاج حسینی منصوره, حسینی صدیقه, زندی سعید (1393)., کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری, 26-26 آبان, تهران, ایران.

اثر بخشی آموزش گروهی کنترل خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان. حاج حسینی منصوره, غلامعلی لواسانی مسعود, شاهی مصطفی (1393)., کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری, 26-26 آبان, تهران, ایران.

بهداشت روان در پرتو قرآن و آموزههای دینی. حاج حسینی منصوره (1393)., سلامت در پرتو قران کریم, 20-22 مهر, تهران, ایران.

رابطه میان کیفیت زندگی و افسردگی، اظطراب و استرس در معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون. حاج حسینی منصوره (1393)., همایش بین المللی دانش اعتیاد, 19-21 مرداد, تهران, ایران.

 


پایان نامه ها و رساله ها

– نقش واسطه ای مسئولیت پذیری تحصیلی در رابطه ی حمایت از تکلیف والدین و پیشرفت ریاضیزهرا یوسفی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1401/6/29

– اثربخشی برنامه ی آموزشی ایفای نقش مبتنی بر همدلی بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجان در دانش آموزان مقطع ابتداییزهرا فرازمند,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1401/6/28

– ساخت برنامه آموزشی فراتفکر مبتنی بر شبیه سازی ذهنی- مغزی و ارزیابی اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی، تنظیم هیجان و تکانشگری کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه(ADHD)عابد مهدوی,منصوره حاج حسینیدکتری، 1401/11/30

– الگوی ساختاری راهبردهای یادگیری،سبک های یادگیری در ارتباط با سازگاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجانرضا ایرانمنش,منصوره حاج حسینیدکتری، 1401/11/26

– طراحی برنامه آموزشی سواد عاطفی مبتنی بر معنویت و اثربخشی آن بر هویت زنانه و احساس تنایی در زنان تجرد زیستمهناز دهقان حصار,منصوره حاج حسینیدکتری، 1401/11/25

– کودک همسری: نظریه داده بنیاد نقش والدگری و هویت همسری در ازدواج زودهنگامکاظم ستاری سفیدان جدید,منصوره حاج حسینیدکتری، 1401/11/25

– طلاق عاطفی: مطالعه پدیدار شناختی تجربه زیسته مردان درگیر جدایی عاطفی در خانواده های متعارضمینا تاران,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/8/17

– اثر بخشی آموزش راهبردهای خود تنظیمی شناختی و هیجانی بر اضطراب امتحان، تاب آوری تحصیلی و پیش رفت تحصیلی دانش آموزان دخترحوریه اشتهاردی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/7/14

– رابطه سواد دیجیتال با خود کارآمدی حرفه ای دبیران: نقش واسطه ای سبک های تدریسعلی زندیه,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/6/31

– معنای زندگی و تصمیم به ازدواج: مطالعه پدیدار شناختی دلالت های معنایی جوانان در گرایش به ازدواججواد بیات,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/6/30

– نظریه داده بنیاد ارزش‌های زیربنایی جوانان در انتخاب همسرزهره پیرحیاتی,منصوره حاج حسینیدکتری، 1400/6/29

– اثربخشی الگوی آموزشی مبتنی بر اصلاح سوگیری توجه (ABMT) بر خوشبینی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان ابتداییمحمدامین جاودان فر,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/6/26

– ثر بخشی مشاوره‌ی تحصیلی گروهی با رویکرد راه حل محور بر خود کار آمدی و اهمال کاری دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه 2 شهرستان ساریامیرحسین خلیلی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/12/21

– تبیین مفهوم هویت بر اساس درک و تجربه نوجوانان تک فرزند: یک مطالعه پدیدار شناختیآیدا برجسته جهرمی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/11/19

– مدرسه هراسی: چالش های آموزشی و منابع عاطفی-اجتماعی هراس در دانش آموزان دبستانیمهدیه قویدل یزدی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/11/13

– رابطه سبک دلبستگی با اضطراب:نقش واسطه ای راهبرد های مقابله ایناصر میکاییل پور,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/10/8

– اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزانفرشاد اخوان پلنگ سرایی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/10/29

– اثربخشی برنامه ILEAD بر هویت اخلاقی و رشد خلاقیت در دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول (شهر اربیل اقلیم کردستان عراق)سه ر کار علی محمد,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1400/10/12

– واکاوی سهم تعاملات خانواده در اختلالات روانی فرزندانسالار رزمگه,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/9/4

– آموزش و هویت اخلاقی: واکاوی سهم مدرسه در شکل‌گیری هویت اخلاقی دانش‌آموزانحمیده پورتیموری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/7/29

– ادراک دانش آموزان از همایندی خانواده و مدرسه در تربیت دینیفاطمه شاکری صفت,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/7/29

– مدرسه و هویت جنسیتی: مطالعه پدیدارشناختی چالش های هویتی نوجوانان ناراضی جنسیتی در مدرسهمطهره وکیلی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/7/23

– مشاوران موثر و کارآمد در مدرسه: مطالعه پدیدار شناختی ویژگیها و راهبردهای مشاوران موفقپریسا اللهی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/7/23

– واکاوی تعلق به مدرسه در نوجوانان بازمانده از تحصیل  نوجوانان تحت حمایت مرکز کودکان کار شوشسارا شاه میر,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/7/15

– واکاوی فرایند هویت‌یابی در نوجوانان کار: یک مطالعه پدیدارشناختی از نوجوانان کار تحت حمایت جمعیت امام علی (ع)پگاه ورنوس کپورچال,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/7/15

– تجربه تحصیلی و امید: امید در نگرش دانش آموزان تحت سرپرستی بهزیستیمینا عمادی زاده,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/7/15

– مدل یابی علی عاملیت معلم و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان: نقش واسطه ای حمایت تحصیلی معلمزینب ایلیایی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/11/28

– مدل ساختاری محیط یادگیری سازنده و تفکر انتقادی: نقش واسطه ای راهبردهای شناختی و متغیرهای انگیزشیزهره خواجوندتبار,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1399/11/18

– طراحی بسته آموزشی ذهن آگاهی بربهزیستی روان شناختی و حرمت خود دانش آموزان افغانستانی مقیم ایرانپروین محمدی,منصوره حاج حسینیدکتری، 1398/7/15

– مطالعه پدیدار شناختی ابعاد هویت در دختران نوجوان قربانی تجاوز جنسیناهید اسکندری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/7/10

– مقایسه عملکرد خانواده و سلامت روان در زنان  با همسر معتاد و غیر معتادامیرحسین ردایی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/7/10

– بررسی شاخصه های رشد تفکر خلاق در آموزش مبتنی بر بازی مورد خانه بازی معراجزهرا اسلامی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/7/1

– مطالعه پدیدارشناختی تجربه  زیسته زنان افغان از مهاجرت همسرانسمیه احمدی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/6/31

– هویت و ازدواج سفید، مطالعه پدیدارشناسی هویت در زوجین هم خانههاجر خاتون غلامیان حمزه کلایی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/6/26

– واکاوی تجربه دوره نوجوانی در ساخت هویت دینی دختران نوجوانساره نایبی آستانه,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/6/25

– طراحی برنامه پرورش مهارت های تفکر (بر مبنای مدل بروکفیلد ) و بررسی اثربخشی آن بر تفکر انتقادی تاب آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متسوطه دوره دومشهاب افراز,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/6/25

– مطالعه پدیدار شناختی نقش هدایت تحصیلی در ساخت هویت تحصیلی دانش آموزانعلی اکبر احمد آخوندی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/6/25

– واکاوی تجربه جوانی در ساخت هویت دخترانمرضیه مختاری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/6/25

– اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی هیجانی بر رضایت زناشویی و اضطراب در بارداریاکرم آراسته,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/6/17

– اثربخشی الگوی پرورش تفکر مبتنی بر خودآگاهی انتقادی بر سرزندگی تحصیلی و سبک های اسناد در دانش آموزانفریبا اشرفی نیا,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/11/30

–  سهم هویت زنانه و هویت جنسی درعدم موفقیت ازدواج در زنان با تجربه طلاق افسانه احمدخانی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/11/30

– فرهنگ و هویت زنانه: واکاوی سهم خرده فرهنگ های مذهبی (زرتشت، تسنن ،تشیع)در هویت زنانهحمیده فلاح,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/11/28

– ارائه الگوی توانمندسازی روانی- اجتماعی مبتنی بر خواندن انتقادی و اثربخشی آن بر هویت اخلاقی نوجوانانفاطمه اسماعیلی کریزی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1398/11/28

– اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی – اجتماعی مبتنی بر تفکر انتقادی بر اکتساب هویت و خودکارآمدی اجتماعی در دختران نوجوانمریم فلاح,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1397/6/31

– هویت مادرانه در زنان نابارور دارای فرزند خوانده مورد زنان شهر تهرانویدا محدثی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1397/6/27

– جهانی شدن و آموزش و پرورش بررسی مولفه های بنیادین جهانی شدن  در سند تحول آموزش و پرورش ایران با تاکید بر فرآیند بومی سازیمحمد رضا تقی زاده شیرازی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1397/6/24

– اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بهزیستی روانشناختی و کمرویی دختران نوجوانژیلا صدیقی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1397/6/20

– نقش واسطه ای سبک های یادگیری در رابطه انعطاف پذیری شناختی و هوش موفق در نوجوانانزهرا موسوی قهفرخی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1397/11/27

– نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه میان تمایزیافتگی خود و راهبردهای حفظ زوجالهه قنبریان,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1397/11/27

– ابعاد هویت در مردان جوان با گرایش به هم جنسجلیل جبلی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1397/10/29

– معنای زندگی از دیدگاه زنان مذهبی مورد زنان مشارکت کننده در محافل مذهی شهر یزدریحانه مطهری نیا,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/6/29

– نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه اضطراب مرگ با سلامت روان  نوجوانان مهاجر ساکن کمپ کردستان عراقژاکاو سلیم احمد,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/6/29

– تاثیر آموزش مبتنی  بر هوش موفق بر گرایش به تفکر انتقادی درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانسمیرا معصوم زاده,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/6/29

– طراحی الگوی مشاوره گروهی هیجان مدار مبتنی  بر رویکرد اسلامی و اثربخشی آن بر شادکامی و صمیمیت زوجین ناسازگارفاطمه جعفری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/6/29

– اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشخوار فکری و سرمایه روان شناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشقمرضیه تردست,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/11/30

– اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و احساس تنهایی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشوییسحر صمدی کاشان,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/11/29

– تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خودبر شادکامی و کمال گرایی دختران نوجوانعذرا عظیمی فریدن,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/11/28

– اثربخشی آموزش تلفیقی مثبت نگری و تاب آوری بر نگرانی از تصویر بدنی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسرقاسم تسیه حسینی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/11/25

– اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر تعارضات والد فرزندی و هویت اجتنابی دختران نوجوانمریم صمیمی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/11/24

– اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزانهاجر لطفعلی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/11/24

– اثر بخشی آموزش  برنامه یادگیری اجتماعی -هیجانی بر خودپنداشت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیریزهرا خدام,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/11/16

– اثر بخشی آموزش  گروهی مبتنی بر طرحواره بر خود متمایز سازی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان دخترمریم محمدی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/10/25

– اثر بخشی آموزش مبتنی بر الگوی فرا نظریه بر گرایش به اعتیاد و سرمایه روانشناختی دانش آموزان نوجوانفاطمه احمدزاده,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1396/10/25

– بررسی روش گفتگوی سقراطی و نسبت آن با مهارت های یادگیری در دوره ابتداییسیما صابری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1395/7/13

– اثر بخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی ، سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان اسلامشهرشهربانو آزده,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1395/7/13

– تحلیل محتوای کتاب  علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از منظر درگیری تحصیلیفاطمه گلرخی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1395/7/10

– نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت در رابطه میان ادراک از صلاحیت حرفه ای معلمان  و خودراهبری یادگیری دانش آموزانحلیمه نافعی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1395/7/10

– امید به زندگی در نگرش دانش آموزان تک والد (فرزندان طلاق)مریم اسلامی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1395/4/5

– توانمندسازی دختران در آستانه ازدواج از طریق مشاوره گروهی و آگاه سازیمحمد دهقانی پور,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1395/11/30

– تاثیر برنامه ارزشیابی تکوینی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم  در درس علومالهام عسگری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1395/11/27

– The effect of formative assessment on self-regulated learning and academic achievement of student in the sixth grade science lessonالهام عسگری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1395/11/27

– رابطه بین سبک های دلبستگی و سرزندگی تحصیلی نقش واسطه ای امیدالهه هدایتی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1395/11/26

– بررسی رابطه سطح تحول من سبکهای دلبستگی وعواطف مثبت  منفی بارضایت  زناشوییعطیه شمس اشگذری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/6/31

– اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوارسعید زندی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/6/30

– اثر آموزش مبتنی بر همیاری بر اضطراب ریاضی ، نگرش نسبت به ریاضی و پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان دختر دبیرستانیطیبه کوشه,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/6/21

– مقایسه دانشجویان و طلاب علوم دینی به لحاظ هوش معنوی و سلامت روانقاسم سهرابی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/5/26

– بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با درگیری تحصیلی و تفکر انتقادی در دانشجویان علوم انسانی دانشگاه ارومیهپریا جلالی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/5/17

– اثر آموزش به شیوه بازی در انگیزه و درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم در درس ریاضیمامک حسینی مرعشی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/12/11

– بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و خلاقیت در دانشجویان دانشگاهعلوم پزشکی زنجانفاطمه اسکندری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/7

– اثر بخشی برنامه آمادگی-مراقبت دوران بارداری و مهارت های ارتباط صمیمانه بر اضطراب و رضایت زناشویی زنان باردارسعیده ثانی نژاد,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/28

– اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب اجتماعی نوجوانانعلی جوادی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/28

– نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه سبک های دلبستگی  و رضایت از زندگیمرضیه حسینی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/28

– اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر انگیزش ترک اعتیادسویل شیشوانی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/27

– تاثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس های چند پایه در درس قرآنوحید ابراهیمی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/26

– تاثیر آموزش روشهای مطالعه (خواندن بدون نوشتن،خط کشیدن زیر نکات مهم،یادداشت برداری و خلاصه نویسی)بر درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم کوهدشتصغرا سلیمی نژاد,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/26

– اثر بخشی مشاوره گروهی راه حل محور برخود-تنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانیآرش مرادیان,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/26

– اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برپرخاشگری و قلدری(زورگویی)دانش آموزان پسرمحمد خورسندی شیرغان,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/21

– رابطه منزلت اجتماعی ادراک شده معلم باخودکارآمدی تحصیلی و ادراک دانش آموز از ساختار کلاسمریم مرادبیگی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/20

– اثر بخشی مشاوره گروهی واقعیت  درمانی بر اهمال کاری و خودتنظیمی دانش آموزان پایه اول دبیرستانمحمدرضا بهشتی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/17

– اثر بخشی برنامه آموزش انگیزش پیشرفت بر خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلیمرضیه نظیفی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/17

– The Effect of Teaching Achievement Motivation on Female First Year high-school Students’ Academic Self-efficacy and Educational Progressمرضیه نظیفی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/17

– اثربخشی برنامه آموزش انگیزش پیشرفت تحصیلی بر خود کارآمدی تحصیلی  و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر اول متوسطهمرضیه نظیفی نوش آبادی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/17

– اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی دختران نوجوان ناسازگارسمانه دهقان نژاد,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/11/14
– اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیکفرزانه جباریان,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/10/13

– اثربخشی آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیکفرزانه جباریان جهرمی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1394/10/13

– بررسی اثر بخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی-رفتاری- عاطفی بر کاهش پرخاشگری  دانش آموزان دوره دبیرستانمصطفی شاهی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1393/6/31

– بررسی رابطه منبع کنترل و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر جلفاصدیقه محمدی,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1393/11/25

– بررسی رابطه شیوه فرزندپروری ادراک شده  والدین با درگیری تحصیلی دانش آموز با واسطه گری  سبک هویت و هوش هیجانی دانش آموزفریبا اعتمادی علمداری,منصوره حاج حسینیکارشناسی ارشد، 1393/11/25

 

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
رزرو وقت مشاوره
دکتر منصوره نیکوگفتار
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر مجتبی تمدنی
دکتر منصوره حاج حسینی
دکتر مرجان جعفری روشن
دکتر سعید پورنقاش تهرانی
دکتر نرگس رحمانی
دکتر زینب حاج کاظمی